Vol023嫩模楚恬Olivia床上私房内衣系列半露酥胸撩人诱惑39P楚恬Olivia画语界

Vol023嫩模楚恬Olivia床上私房内衣系列半露酥胸撩人诱惑39P楚恬Olivia画语界

若误服攻毒之剂,吐泻不愈,手足指冷,脾肾虚寒也,宜用益黄散。 一小儿痘不靥发热,因乳母有肝火,用加味逍遥散、人参白术散,母子俱服而热止;又用柴胡麦门冬散而痊。

若因母饮食劳役者,用补中益气汤。 疮陷伏,温酒化下。

一女子臂痈,溃后疮口突肉如菌,用毒药蚀之,突肉益甚,面青寒热,经候不调,此肝经血燥而生风,脾气虚而不能生肌耳,先用加味逍遥散、五味异功散两月余,却用地黄丸、托里散而愈。其外伤腐溃,及内伤瘀血作脓者皆同囊痈治之。

一小儿十六岁,腮患此,三年不愈,色黯下陷,此胃经症也,宜滋化源,以生肾水,外散寒邪,以接阳气。 后劳役怒气,经行颤振,用加味逍遥散及补中益气汤,俱加钩藤钩而愈。

郁结伤脾而呕者,托里越鞠汤。 沈尚宝子患此,咳嗽恶寒,用大连翘饮,腹胀少食,此表症泻里,致元气复损,非其治也,用补中益气汤而愈。

作渴饮冰雪,口不知寒,用四顺饮、地黄丸。溃而肿痛不消者,小柴胡汤加芎、归、黄。

Leave a Reply